NHỮNG THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG QUA CÁC NĂM

NHỮNG THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TT

Năm học

Danh hiệu Chi bộ

Danh hiệu Nhà trường

Danh hiệu Công đoàn

Xếp loại

Thư viện

Xếp loại Thiết bị

Giáo viên giỏi, Chiến sĩ thi đua cơ sở

1

2004-2005

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Đạt

Đạt

8

2

2005-2006

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Đạt

Đạt

5

3

2006-2007

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Đạt

Đạt

4

4

2007-2008

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Tiên tiến

Tiên tiến

2

5

2008-2009

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Tiên tiến

Tiên tiến

3

6

2009-201

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Tiên tiến

Tiên tiến

4

7

2010-2011

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Tiên tiến

Tiên tiến

2

8

2011-2012

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Tiên tiến

Tiên tiến

2

9

2012-2013

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Tiên tiến xuất sắc

Tiên tiến

6

10

2013-2014

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Tiên tiến xuất sắc

Tiên tiến

3

11

2014-2015

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Tiên tiến xuất sắc

Tiên tiến

7

12

2015-2016

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Tiên tiến

Tiên tiến

3

13

2016-2017

Trong sạch vững mạnh

Tập thể lao động tiên tiến

Vững mạnh xuất sắc

Tiên tiến

Tiên tiến

6